Regulamin

Regulamin

Regulamin CzasSzkolen.pl określa zasady składania ofert sprzedaży, kupna, licytacji, oraz korzystania z usług za pośrednictwem portalu Internetowego CzasSzkolen.pl prowadzonym przez CDE Sp. z.o.o. Rejestracja użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu
 
Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.Oferty można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.Oferty złożone zamieszczone są natychmiastowo bez dodatkowych opcji, natomiast ich ulepszenia różnego typu będą widoczne po zaksięgowaniu opłaty na koncie firmy CDE sp. z o.o. - 24 godzin po weryfikacji zaksięgowanej kwoty.

3. Oferty zwykłe – bezpłatne można anulować w trybie natychmiastowym, natomiast oferty płatne będą widoczne przez okres deklarowany chyba, że administrator postanowi inaczej.

4. Za oferty płatne firma CDE sp. z o.o. wystawia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

A. Użytkownicy nie będący podatnikami VAT w celu otrzymania faktur VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur musza być zgodne z danymi podanymi w koncie CzasSzkolen.pl, a w przypadku kont firmowych dane podane do faktur muszą być zgodne z danymi firmy podanymi w w koncie CzasSzkolen.pl. Faktury za kolejne aktualizacje będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika – Firmę rezygnacji z otrzymywania faktur.

B. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.

C. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w przypadku przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.

5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi CzasSzkolen.pl

6. Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez portal CzasSzkolen.pl nazywa się osobę, która w jakiekolwiek formie odwiedza i korzysta ze zasobów strony internetowej. Nazywany jest dalej Użytkownikiem.

7. Członkiem portalu nazywa się użytkownika, który przeszedł procedurę rejestracji i posiada swój login i hasło w systemie. Nazywany dalej Członkiem Portalu CzasSzkolen.pl z pełnym dostępem do jego funkcji.

8. Firmą nazywa się użytkownika zarejestrowanego, który poprzez elektroniczny formularz dołączył swoją działalność podając numer identyfikacyjny NIP i REGON, nazwę firmy oraz siedzibę. Nazywany dalej Firmą.

9. Sprzedającym, kupującym lub usługodawcą nazywa się zarejestrowanego użytkownika dopisanego do portalu CzasSzkolen.pl i posiadającego dostęp do portalu.

10. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu co użytkownik lub firma przyjmuje do wiadomości z jednoczesną akceptacją Regulaminu. W przypadku braku akceptacji w/w zobowiązani są do pisemnego ( list polecony ) wyrażenia swej woli ze skutkiem usunięcia z portalu.
 
Rozdział II

Usługi świadczone firmom.

1. Zawarta poprzez rejestrację umowa między Portalem, a Firmą jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Umowa zawarta między portalem a firmą zobowiązuje ją do płacenia za zamówione usługi wg ustalonych zasad przez portal CzasSzkolen.pl

3. Rejestracja w serwisie nie gwarantuje firmie otrzymywania wszystkich ofert i reklamy również w środkach medialnych poza Internetem.

4. Ceny opłat określone są w ofercie.

5. Firmie zabrania się przetwarzania i rozpowszechniania materiałów otrzymanych przez portal CzasSzkolen.pl pod rygorem kary umownej 30.000,- złotych .

6. Wszystkie przekazane przez CzasSzkolen.pl do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody CDE sp. z o.o.

7. CDE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego i konsekwencji skorzystania z jej oferty, a także odmowy dostarczenia towaru oraz odmowy wykonania usług.

8. CDE sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu CzasSzkolen.pl wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej

9. CDE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont Użytkowników. Wszyscy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z CzasSzkolen.pl, a przy jakiejkolwiek zmianie danych Użytkownika lub Firmy w trybie natychmiastowym winien dokonać aktualizacji swojego konta.

16. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę CzasSzkolen.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię CzasSzkolen.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika lub Firmy, CDE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody

17. Firmom i Użytkownikowi korzystającemu z portalu CzasSzkolen.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu CzasSzkolen.pl, a także zamieszczonych tam ogłoszeń.

Rozdział III

Procedury składanych ofert
 
1. CDE sp. z o.o. oferuje usługi i produkty za pośrednictwem Internetu. Realizacja transakcji przez stronę CzasSzkolen.pl jest indywidualną sprawą stron. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mailem informację o jego przyjęciu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu CzasSzkolen.pl i ponoszeniem pełnej odpowiedzialności prawnej i płatniczej względem dokonanego zamówienia.

2. Wszystkie ceny podawane na stronie CzasSzkolen.pl są cenami brutto w złotych polskich lub w określonych walutach i zawierają odpowiedni podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia w PLN , jednak wobec walut obcych wartość określona jest wg. średniego kursu NBP z dnia zamówienia. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki – wysyłki wg. wskazanego rodzaju transportu jeżeli dotyczy danej transakcji. Dopuszczalna jest cena umowna.

3. Realizacja zamówień drogą internetową na stronie CzasSzkolen.pl, wyłącza wszelką odpowiedzialność niniejszego portalu. Jednak konieczne jest utworzenie nowego konta Użytkownika. Od Użytkownika i Firmy wymagane jest podanie pełnej nazwy swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu prowadzenia działalności , numerów telefonów kontaktowych (z numerem kierunkowym w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adresu e-mail. Dane te konieczne są w celu zapewnienia przez CzasSzkolen.pl szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówień. W następstwie Oferenci dokonują transakcji między sobą, a wszystkie dane mogą zostać uzupełnione-zmienione-skasowane w dowolnej chwili.

4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub błędnie podane dane kontaktowe/teleadresowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia bądź nawet jego uniemożliwienie, a także odstąpienie od realizacji jego.

5. Oferent może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie w terminie 12 godzin od chwili otrzymania - złożenia zamówienia. Portal CzasSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzania lub odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

6. W przypadku kiedy dane zamawiającego bądź samo zamówienie budzą wątpliwości obsługi portalu co do intencji klienta, CzasSzkolen.pl może potwierdzić złożone zamówienie poprzez bezpośredni kontakt z zamawiającym, drogą telefoniczną, bądź elektroniczną. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych, są anulowane.

8. Każde złożone potwierdzone zamówienie jest nieodwracalne i podlega realizacji, z przypadkiem rezygnacji z uwzględnieniem pkt. 5 ( potwierdzonym ) poza tym Użytkownik ponosi 100 % kosztów przewidzianej transakcji.

9. Złożona Oferta aukcyjna nie podlega anulowaniu za wyjątkiem pkt. 5 przed procesem licytacji lub zgody Kupującego wyrażonej w obu przypadkach formą emaliową. W innym przypadku Kupujący winien dokonać pełnej płatności wobec wartości złożonego zamówienia.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1-7 dni roboczych (w zależności rodzaju transportu) lub w innym terminie w zależności od umowy stron.

11. Klient bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia przesyłki podczas odbioru. W przypadku zastrzeżeń klient powinien napisać razem z dostarczycielem protokół niezgodności przesyłki. Klient o tym fakcie powinien poinformować CDE sp. z o.o. w terminie do 24 godzin od zaistniałej sytuacji w formie pisemnej na adres firmy oraz drogą elektroniczną – biuro@dotacjeunii.pl w celu eliminacji nieuczciwych oferentów. W przypadku braku protokołu niezgodności potwierdzonego przez dostarczyciela , reklamacje nie będą uwzględniane.

12. CzasSzkolen.pl może odmówić realizacji oferty bądź ograniczyć formy jej min. przy braku zapłaty za ofertę , kiedy Użytkownik w przeszłości nie odebrał przesyłki, wycofał bezpodstawnie ofertę, naruszył zasady niniejszego regulaminu bez podania uzasadnianych przyczyn wobec których CzasSzkolen.pl mają bezwzględną ocenę.

13. CzasSzkolen.pl, zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych ofert , które naruszają niniejszy regulamin, są niezgodne względem obowiązującego prawa lub innych ważnych przyczyn.

14. CzasSzkolen.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek błędnych treści ofert i rodzaju transakcji.

15. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności portalu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

16. Oferta zamieszczona na portalu CzasSzkolen.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby CDE sp. z o.o.

18. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 ( Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach marketingowych firmy CDE sp. z o.o. i związanych z działalnością portalu CzasSzkolen.pl i jego partnerów.

20. Klient poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych od portalu i jego partnerów zarówno na adres email jak również adres pocztowy.
 
Rozdział IV

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wobec niniejszego Regulaminu, przed akceptacją prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres biuro@dotacjeunii.pl bądź telefonicznie na numer (71) 733 69 02.

2. Złożenie zamówienia na portalu CzasSzkolen.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie ceny dostępne na portalu są cenami brutto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż mogą one ulec zmianie. W przypadku takiej sytuacji będzie miał on możliwość odstąpienia od transakcji, która zostanie skasowana w systemie.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
Postanowienia końcowe

1. Użytkownik oraz Firma wobec znajomości przepisów prawa, ponosi pełną odpowiedzialność za swoje poczynania i przyjmuje niniejszy Regulamin bez zastrzeżeń.

2. Wobec usług świadczonych przez CzasSzkolen.pl w ramach dostępności ich na portalu , ma zastosowanie regulamin danej usługi określony w danej usłudze.


3. CzasSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności spamming, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

4. Użytkownikowi - Firmie, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody CzasSzkolen.pl

5. CzasSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla CzasSzkolen.pl

6. W przypadku rezygnacji Użytkownika , Firmy w części lub całości z portalu CzasSzkolen.pl nie zwraca wpłaconych należności za materiały lub inne usługi, taktując niniejsze opłaty jako rekompensata poniesionych kosztów obsługi.

7. CzasSzkolen.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług CzasSzkolen.pl

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez CDE sp. z o.o. na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby spółki.

9. Transakcje kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.